Specimens for Species: Pterois antennata

Home | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Pteroinae | Pterois