Specimens for Species: Ectropis plectroneura

Home | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Geometridae | Ennominae | Ectropis