Specimens for Species: Ectropis exesaria

Home | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Geometridae | Ennominae | Ectropis