Genus: Phytomyza

Home | Animalia | Arthropoda | Insecta | Diptera | Agromyzidae | Phytomyzinae
Species: Phytomyza plantaginis
Number of specimens: 10
Species: Phytomyza syngenesiae
Number of specimens: 4
Specimens identified as Phytomyza
Number of specimens: 7